1. ที่ดินปลูกสร้าง

-  ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์  หากไม่ใช่จะต้อง ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการ ปลูกสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ที่ดินที่รับปลูกสร้างจะต้องอยู่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวนี้  บริษัทฯ  จะรับ พิจารณาปลูกสร้างเป็นราย ๆ ไปโดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง